Không Tiết Giảm Điện Trong Tháng 04/2011 In
Thứ tư, 20 Tháng 4 2011 05:14

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các Tổng Công ty điện lực chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc thực hiện cung ứng điện tháng 4 năm 2011 theo phương thức không điều hòa tiết giảm điện.

Song song đó, EVN yêu cầu các Tổng Công ty điện lực tiếp tục theo dõi sát tình hình phụ tải hàng ngày, báo cáo Tập đoàn để đánh giá tình hình cung cấp điện trong tháng 4 và báo cáo Bộ Công thương về kế hoạch cung ứng điện tháng 5 và 6/2011.

Bênh cạnh đó, các Tổng Công ty điện lực đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 và Nghị quyết số 11.NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; phổ biến, nhân rộng áp dụng mô hình thực hiện tốt và hiệu quả về tiết kiệm điện của các đơn vị.